واریز بیعانه

در صورت انتخاب محصول ، مبلغی با توجه به جدول زیر به عنوان بیعانه از مشتری دریافت خواهد شد.